EmploVET 
E-LEARNING COURSE

модули

Личен и професионален развој

Барање работа, пишување CV и развивање на вештини за интервју
Професионален имиџ и лично брендирање

Грижа за клиенти
Тимска работа и интеркултурни вештини
Права и одговорности на работното место

Ефективна комуникација, менаџирање со време и социјална интелигенција на работното место
Професионална комуникација на интернет

Професионална комуникација на интернет